Thai English Chinese
 

ประวัติพระมหามงคล โสตฺถิมงฺคโล

       พระมหามงคล ฉายา โสตฺถิมงฺคโล อายุ ๒๗ พรรษา ๕ วิริยฐานะ ป.ธ. ๙

วัดไตรมิตรวิทยาราม แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม และเจ้าอาวาสวัดธรรมบันดาล

สถานะเดิม ชื่อ มงคล นามสกุล สวัสดี เกิดวันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ตรงกันวัน ๗ ฯ ๒ ค่ำ  ปี เถาะ

บิดาชื่อ นายโอด มารดาชื่อ นางสุมล นามสกุล สวัสดี บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ ๙ ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

บรรพชาเมื่อวันที่ ๒๘ เดือนมีนาคม พ.ศ ๒๕๓๐ ตรงกับวัน……….ปีเถาะ

วัดนวลศรีสิทธาราม ตำบล ท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

พระอุปัชฌาย์ พระครูวิรุฬบุญญาคม วัดคายน้อย ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

อุปสมบท วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ตรงกับวัน……….ปีขาล

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ กรุงเทพฯ

พระกรรมวาจาจารย์ พระราชสุธรรมเมธี (พระเทพปริยัติมุนี) วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

พระอนุสาวนาจารย์ พระธรรมปริยัติโสภณ (พระพรหมเวที) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ


วิทยฐานะ

พ.ศ. ๒๕๓๖ สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผู้ใหญ่วัดไตรมิตรวิทยาราม

พ.ศ. ๒๕๓๒ สอบได้ น.ธ. เอก สำนักศึกษาวัดมงคลทับคล้อ สำนักเรียนคณะจังหวัดพิจิตร

พ.ศ. ๒๕๔๑ สอบได้ ป.ธ. ๙ สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๔๓ สำเร็จอนุปริญญา (วิชาเอกคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา

พ.ศ. ๒๕๔๕ สำเร็จปริญญาตรี (วิชาเอกคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา


งานปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมพระภิกษุสามเณร และสหบาลศิษย์วัดไตรมิตรวิทยาราม

พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๕ ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นผู้ปกครอง

ควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรที่ศูนย์ศึกษาพระปริยัติธรรม วัดธรรมบันดาล

ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. ๒๕๔๒ มีพระภิกษุ ๕๔ รูป สามเณร ๑๗๔ รูป ศิษย์ ๓๐ คน คนงาน ๑๓ คน

พ.ศ. ๒๕๔๓ มีพระภิกษุ ๕๔ รูป สามเณร ๙๒ รูป ศิษย์ ๓๐ คน คนงาน ๑๓ คน

พ.ศ. ๒๕๔๔ มีพระภิกษุ ๕๙ รูป สามเณร ๘๘ รูป ศิษย์ ๓๐ คน คนงาน ๑๓ คน

มีการทำอุโบสถสังฆกรรม (สวดปาติโมกข์) ตลอดปี มีพระภิกษุทรงพระปาติโมกข์ ๕ รูป

มีการทำวัตรสวดมนต์ เช้า เย็น ตลอดปี

       ระเบียบการปกครองวัดคือ เจ้าอาวาสปกครองดูแลพระภิกษุสามเณร และศิษย์ทั้งวัด พระเถระผู้ใหญ่ได้รับมอบหมายให้ปกครองดูแลพระภิกษุสามเณร และศิษย์ในกุฏิของตน เจ้าอาวาสจัดตั้งสหบาลศิษย์วัดไตรมิตรวิทยาราม เพื่อควบคุมดูแลศิษย์วัดทั้งมวลอยู่ในระเบียบเดียวกันโดยมอบหมายให้พระเถระ รูปหนึ่ง เป็นผู้ควบคุมสหบาลฯและแต่งตั้งศิษย์วัดผู้มีความเหมาะสมให้เป็นหัวหน้าสห บาลฯ  มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลมวลสมาชิกให้อยู่ในกฎระเบียบของสหบาลฯ

กติกาของวัดคือ พระภิกษุสามเณรศิษย์วัด และคนงาน จะออกไปธุระต่างถิ่นต้องบอกลาเจ้าอาวาสเป็นลายลักษณ์ อักษร และพระอาคันตุกะภิกษุจะมาพักแรมต้องแจ้งให้เจ้าอาวาสทราบก่อนทุกครั้ง เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสแล้วจึงจะพักแรมค้างคืนได้


งานการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๒ - ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการตรวจบาลีสนามหลวง

พ.ศ. ๒๕๔๓ - ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

พ.ศ. ๒๕๔๑ - ถึงปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียน วัดไตรมิตรวิทยาราม ศูนย์ศึกษาพระปริยัติธรรมวัดไตรมิตรวิทยาราม (เขาแม่ชี) ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. ๒๕๔๑ - ถึงปัจจุบัน เป็นพระอนุจรนำประโยคบาลีไปเปิดสอบในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๘

พ.ศ. ๒๕๔๑ - ถึงปัจจุบัน ช่วยตรวจธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรีในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๘ ที่วัดมัชฌิมาวาส ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

พ.ศ. ๒๕๔๑ - ถึงปัจจุบัน เป็นผู้ดำเนินการจัดหาทุนอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประโยค ๑–๒ และประโยค ป.ธ ๓–๔–๕ สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม

       วิธีส่งเสริมการศึกษา เป็นกำลังของวัดในการจัดหาทุนเป็นรางวัล และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่พระภิกษุ สามเณรผู้สอบไล่ได้ซึ่งจัดขึ้นทุกปี พร้อมกับมอบกัปปียภัณฑ์ และของที่ระลึกแก่ครูผู้สอนพระปริยัติธรรม เพื่อเป็นกำลังใจในการเรียนการสอน ในภาคปลายของการศึกษาวิชาภาษาบาลีได้จัดให้มีการอบรมณ์ก่อนสอบสนาม หลวง มีพระภิกษุสามเณรต่างวัดมาร่วมด้วย เป็นภาระในการจัดหาอาหารถวายเพล และมอบรางวัลนักเรียนดีเด่น เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ จนถึงปัจจุบัน

- สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม เปิดสอนการศึกษาผู้ใหญ่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับพระภิกษุ–สามเณร โดยไม่เก็บค่าเรียน

- เปิดการสอนนักธรรม และบาลีไวยากรณ์ ถึงประโยค ป.ธ. ๓ ที่ศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมวัดไตรมิตรวิทยาราม (เขาแม่ชี) ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

- เปิดสอนบาลีประโยค ป.ธ. ๔–๖ ที่สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม

- ร่วมกับสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา  เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา

       เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนวิชาภาษาบาลี จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ชั้นมัธยมต้น ต้องสอบไล่ได้ ประโยค ๑–๒ ผู้ที่จะเรียนชั้นมัธยมปลายต้องสอบไล่ได้ประโยค ป.ธ. ๓ และผู้ที่จะเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ต้องสอบไล่ได้ประโยค ป.ธ. ๕ แล้ว